ویژگی های شیعه در معارف باقرالعلوم (ع)

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
shiaودراین مجموعه کوتاه سعی شده که خلاصه و فهرستی ازسخنان وزین امام باقر (ع) درموردشیعه در ابعاد فردی واجتماعی. بیان شود و این معرفی میتواند پاسخگوی بسیاری از شبهات مطرح شده درطول قرن ها برعلیه شیعه باشد.

ویژگیهای شیعه درمعارف باقرالعلوم (ع)
به نام خداوندبخشاینده بخشایشگر
وبه یاد ولی خداامام حجت ابن الحسن العسکری (ع)

شیعه یعنی دست بیعت باغدیر                   
بارش ابرکرامت برکویر
شیعه یعنی عدل واحسان ووقار                  
شیعه یعنی انحنای ذوالفقار
شیعه یعنی تندرآتش فروز                         
شیعه یعنی زاهدشب شیرروز
شیعه یعنی عشقبازی باخدا                     
یک نیستان تکنوازی باخدا
شیعه یعنی سابقون السابقون                   
شیعه یعنی یک طپش عصیان وخون
شیعه یعنی شوق یعنی انتظار                   
صاحب آئینه تاصبح بهار
شیعه یعنی سالک پادررکاب                       
تاکه خورشید افکند ازرخ نقاب

گزیده ای ازشعر (مثنوی شیعه نامه -محمدرضاآقاسی)عصرحضورامام باقر(ع) وامام صادق(ع) همزمان است بادرگیری بنی امیه وبنی عباس. دشمنان خونخوار امامان وشیعیان آنها. این دوران کوتاه فرصت مغتنمی برای ائمه معصوم (ع)بود تاحقایق و معارف الهی را گسترش دهند.

اما درعین حال این موقعیت ممتاز همراه بود با آسیب های مختلف فرهنگی و سیاسی و اجتماعی که شیعه گرفتار آنها شده بود. ازجمله:

1-     مشکل غلو: که گروهی ازشیعیان درجهت دفاع از اهل بیت(ع) دچار افراط و غلو درشأن و مقام آن ها شدند و امامانشان را تا حد ربوبیت ستودند. و به شدت مورد انتقاد امامان (ع) بودند.

2-     مشکل نوعی اباحیگری: به این معناکه گروهی ازشیعیان به این عنوان که عشق ومحبت اهل بیت (ع) و امید به شفاعت آن ها به ایشان این فرصت رامی دهدکه هرکارخلافی راانجام دهند. و دوستی امامان می تواند مجوز هرگناهی باشد. گاهی دست به گناه زدند. و غرق دنیاپرستی و آلودگیهای آن شدند. و درنتیجه موجب نارضایتی اهل بیت (ع) گردیدند.

3-     مشکل التقاط: باسیاست های خلفاء و بنی امیه بسیاری ازمعارف دینی وفرهنگ جامعه گرفتار تحریف ها و بدعت های گوناگون شد. و گروهی از شیعیان هم گرفتاراین شرایط بودند.

4-     مشکل ایجاد شبهه: پس از شهادت امام حسین (ع). به خاطر دورماندن شیعیان ازائمه (ع)دشمنان فرصت خوبی پیدا کردند تا بتوانند اذهان شیعیان دورمانده ازامامانشان را پر از شبهه و اشکالات عقیدتی وکلامی کنند.

دراین شرایط بحرانی  امام باقر وامام صادق (ع) به علت درگیری های دشمنانشان) فرصت کوتاه اما مناسبی یافتند تا بتوانند شیعه را با معارف ناب الهی آشناکنند. ومشکلات فکری و فرهنگی جامعه شیعه راحل کرده وسامان دهند. وضمن معرفی شیعیان واقعی تحول عظیمی را در مبانی فکری ومذهبی آنها به وجود آورند.

ودراین مجموعه کوتاه سعی شده که خلاصه و فهرستی ازسخنان سنگین امام باقر (ع) درموردشیعه در ابعاد فردی واجتماعی. بیان شود و این معرفی میتواند پاسخگوی بسیاری از شبهات مطرح شده درطول قرن ها برعلیه شیعه باشد.

 

ویژگی های شیعه ازدیدگاه امام باقر(ع)

امام (ع) ضمن سخنانی درمقام وموقعیت شیعیان می فرمایند :

« امام علی بن ابیطالب (ع) به قنبرغلام خود فرمودند: بشارت باد ترا وطلب بشارت کن و بشارت ده .به خداقسم پیامبر (ص) رحلت فرمودند در حالی که نسبت به امت خود غضبناک بودند. جز از شیعه (که ازآنها رضایت داشت) زیرا. برای هرچیزی دستگیره وپناه محکمی است. وپناه ودستگیره محکم اسلام شیعه است. وبرای هرچیزی ستونی است و ستون وپایه اسلام شیعه است. وآگاه باش که برای هرچیزی سرور وآقائی است وسرور و آقای مجالس مجلس شیعه است. وبرای هرچیزی شرافت وعزتی است. وشرافت وعزت اسلام شیعه است. وآگاه باش که برای هرچیزی امام وپیشوائی است. وپیشوای زمین زمینی است که درآن شیعه سکنی گزیده است. به خدا قسم اگر شما شیعیان درزمین حضورنداشتید خداوند به مخالفان شما نعمت نمی داد. وچیزهای پاکیزه نصیب آنان نمی شد.و در دنیا و آخرت برای آنان بهره ای نبود......) (تاویل الآیات الظاهره صفحه 761)


طرح یک سئوال:

به چه دلیل شیعه این همه عظمت پیداکرده است.؟؟

پاسخ:

بخشی ازپاسخ این سئوال درویژگیهائی است که درروایات امام باقر (ع)آمده و بطور فشرده و فهرست وار درذیل خواهد آمد.الف: ویژگی های فردی شیعه:
1- شیعیان به تبعیت ازامامانشان مطیع محض خدا و بنده ی مخلص او هستند.
2-راهبان شب وشیران روزند.
3-درسایه رهبری امامان معصوم(ع) ازطریق اطاعت. عبادت وعمل صالح به خدا تقرب می جویند.
4-نماز وسجده هایشان فراوان. ودعاها وگریه های طولانی بارنگ های پریده ازخوف خدا. ولبان خشکیده ازروزه های فراوان و... مشخصه آنهاست .
5-درهمه شرایط معتدل ومیانه روهستند. نه ازامامانشان پیشی می گیرند و نه ازآنها باز می مانند. ائمّه وسیله تقرب به خدا وواسطه فیض الهی هستند.
6-ظاهر آنها خوشرو و با طراوت  و درونشان ازخوف خدا محزون است.
7-انسان هائی صاحب حکمت و علم ودانش. و با برخوردهای منطقی هستند.
8-تلاوت وتدبردرقرآنشان زیادومنزلت آن ها باروایت ومعرفتشان نسبت به قرآن واهل بیت (ع) شناخته میشود.
9-زندگی روزمره آنها براساس ورع وتقوی وتلاش و اجتهاد و جهاد درطلب علم ودانش وعبودیت حق است.
10-بارهای سنگین زندگی خودراخود حمل می کنند. وباربردوش کسی نیستند.
11-درنده خوئی درآن ها نیست وطمعی به مال ودنیای مردم ندارند و اگر از گرسنگی بمیرند گدائی نمیکنند و برمبنای عفت وپاکدامنی زندگی می کنند. 
12-مشکلات زندگیشان فراوان اما نامحسوس وبی ادعا دربین مردم زندگی می کنند.
13-تمام وجودشان آکنده ازآثار ولایت وپذیرش ولایت اهل بیت (ع) است.بدون اینکه درمورد آنها غلوکنند. و یاکوتاه بیایند. قلبهایشان به سوی اهل بیت (ع) پرمی زند.
14-صاحبان خرد واندیشه هستند. اما همه این ها آنها را خودشیفته و مغرورنمی کند.
15-شجاعت و صلابت وقدرت خودرا حتی دردوران غیبت امام زمان (ع) ازامامانشان می گیرند. ازشیرغرنده تر و از نیزه با نفوذ تر و...
16-دروضعیت اقتصادی اهل دنیا طلبی ورفاه طلبی نیستند. براساس روایتی ازامام باقر(ع) شیعه حتی ده هزار دینارهم نمی تواند ازراه حلال پس اندازکند... (بحارالانوارجلد69 صفحه66) (دینارسکه طلابه وزن حدود5/4گرم که واحد پولی درگذشته بود)
17-به پشتوانه محبت وولایت اهل بیت (ع) به خود اجازه گناه ومعصیت نمی دهند.وخود را دربرابراعمال ورفتارخویش مسئول می دانند. وبالاترین الگوهای رفتاری و فکری وعقیدتی آنان معصومین (ع) هستند.
18-زائران دائمی امام حسین (ع) وائمه مغصومین (ع)تاروزقیامتند. که حیات وشور واحساس وزندگی شیعه مدیون اهل بیت (ع) است (.واین زمزمه همیشگی شیعه باامام حسین (ع)است که:  یاثارالله خون تو دراشک ما تداوم یافت واشک ما صیقل گرفت .شمشیر شد و درچشمخانه ستم نشست.)ب:ویژگیهای اجتماعی شیعه:
1-درراه ولایت ومحبت اهل بیت(ع)بذل و بخشش دارند.
2-شیعیان درراه محبت اولیاء خدایکدیگررادوست دارند. وثروتمندانشان دراین راه به فقرا توجه تام دارند.
3-برای احیاء وزنده نگه داشتن اموراهل بیت (ع)به زیارت ودیدار یکدیگر می روند.
4-هرگاه خشمناک شوند ظلم نمیکنند. وازخطای خطاکاران می گذرند.
5-و هرگاه خوشحال ومسرور باشند اسراف نمی کنند.
6-با معاشران خود درسلم وآرامش هستند.
7-برای همسایگان ونزدیکان موجب برکت هستند. وباآن ها مواسات دارند. (سعی می کنند درسطح زندگی و معیشت مردم باآن ها هماهنگ ودررفع مشکلاتشان بکوشند)
8-به ضعفا وکودکان توجه تام دارند وازآن ها جانبداری می کنند
9-با مومنان خوش رفتار و در برابر کافران ودشمنان قاطع وقوی هستند.
10-همه وجودشان محبت ومودت نسبت به اولیاء خدامی باشد. و قلوبشان دائما درهوای اهل بیت (ع) می طپد .چون قلب های آنان باقلب های امامان گره خورده و از آن قلب ها سرشته شده است.
11-دربرابرخداوند خاشع وفراوان به یاد او. ودربرابر مردم متواضع و فروتن هستند.
12-انسان هائی امین ... امانتدار امانت های الهی ومردم می باشند.
13-اهل نیکی واحسان به پدرومادر. واهل عهد وپیمان با آنها و با همسایگان فقیر خودهستند.
14-یار و یاور مسکینان. غرامت دیدگان. یتیمان وفقیرانند.
15-زبانشان ازبدگوئی مردم کوتاه. ودرراه خیر زبانشان گویا است .
16-اهل صدق وراستی هستند. وبه دیگران خیانت نمی کنند.
17-درکارهای خیرمنتی برکسی ندارند. درراه خدا واهل ببت(ع) وبه امید خدمت به گذشتگانشان تلاش می کنند.
18-به تبعیت ازائمه معصومین (ع). خود به آنچه ازعدل وحق توصیف می کنند عاملند.
19-دردوران پرمشقت غیبت امام زمانشان ودرانتظار ظهور او. اهل تقوی هستند. و آماده برای لبیک دعوت امام مهدی (ع)
20-ثروتمندان آنان به دیدارفقیرانشان. وسالمشان به عیادت مریضشان می روند. درتشییع جنازه یکدیگر شرکت می کنند.
21-جلسات ونشستهای دوستانه وخانوادگی آنان برای احیاء امردین ودریافت معرف بلند اهبیت(ع)است


این ها:

بخشی ازویژگی های شیعه. آن هم ازبین سخنان زیبای امام باقر(ع) بود. وفزونترازاین درقرآن و روایات عنوان شده است...


حال جای این پرسش است که:

الف: داعیه داران تشیع تاچه اندازه بااین ویژگی ها هماهنگند؟. وآیااعمال ورفتارواخلاق آنان باعث سرور و زینت امام زمان (ع)است. یاعامل شرمندگی آن حضرت .وسوء استفاده دشمنان شیعه؟

ب: آیاچنین انسان های شایسته ای که درتوصیف امام باقر(ع) مشاهده شد. سزاوار این همه دشمنی وکینه ورزی وکشتارهستند.

ج-مگربشریت تاریخ از انسان کامل چه انتظاری بالاتر ازاین ویژگی هادارد؟ وکدام ملت وامتی دارای چنین ویژگی های ممتازی است؟

قضاوت باانسان هائی که راه انصاف وعدالت رامی پویند. وبابشریت سرستیز ندارند.                                                                اللهمّ انّا نشکو الیک ............


منابع:

1-کافی شیخ کلینی
2-وسایل الشیعه شیخ حرعاملی
3-مستدرک الوسایل نوری
4-بحارالانوار-علامه مجلسی
5-کتاب الغیبه شیخ طوسی
6-کتاب التمحیص اسکافی

7-تاویل الایات الظاهره استرابادی