پیامهای ملکوتی شبهای جمعه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
 

dua 1درفرهنگ ملی و دینی ما برخی روزها و شب ها معنا و موقعیت وتقدس و احترام خاصی دارند. شب ها و روزهائی چون ایام و لیالی شب های قدر. شب های محرم. شب های دهه ذیحجه. وشب های شهادت ها و میلاد اولیاء خدا و......

 
 

به نام خداوندبخشاینده بخشایشگر

وبه یادولی خدا امام حجت بن الحسن العسکری (عج )

چه شب است یارب امشب که شکسته قلب یاران

چه شبی که فیض ورحمت رسد از خدا چو باران

شب تشنگان دیدار، شب دیدگان بیدار

شب سینه های سوزان، شب سوز سوگواران

درفرهنگ ملی و دینی ما برخی روزها وشب ها معنا و موقعیت وتقدس و احترام خاصی دارند. شب ها و روزهائی چون ایام ولیالی شب های قدر. شب های محرم. شب های دهه ذیحجه. وشب های شهادت ها و میلاد اولیاء خدا و......

درآن شب ها براساس آموزه های دینی و فرهنگی. آرامش، سکون، امنیت، راز ونیاز و خلوت بامحبوب، دوری از زشتی ها وپلیدی ها و.......درجریان است. واحترام و بزرگداشت آن ایام باعث جلوگیری ازبسیاری رفتارهای ناهنجارمی شود. وحتی دادگاه ها ومراکز قضائی راخلوت تر می کند.

دلیل آن اینست که برخی ازروزها وشب ها وساعت ها ظرف وقایع معنوی و ملکوتی خاصی هستند و بار معنوی عظیمی را با خود دارند. واگراین فرهنگ و بینش به دست فراموشی سپرده شود. ضربه های جبران ناپذیری برجامعه وارد خواهدشد.

ازجمله مهمترین این شبها. شبهای زیبا وملکوتی جمعه است.

شب های جمعه درمعنا ومفهوم ملکوتی جلوه وزیبائی خاصی دارند.که باحواس ظاهری ماقابل درک نیست. اولیاء خدا با بصیرت عمیقشان این فضای نورانی وزیبا را مشاهده می کنند و آمد و شد فرشتگان الهی رانظاره گرند.

سیری درروایات اهل بیت ع دربعد معنوی شب های جمعه:

 

1-امام باقر (ع) می فرمایند:

(خداوندبه فرشته ای فرمان می دهدکه ازاول تا آخرهرشب جمعه ازجانب پروردگار و از عرش ندا دهد:

آیا بنده با ایمانی هست که پیش ازطلوع صبح ازگناهانش توبه کند و من توبه او را بپذیرم؟

آیا انسان مومنی هست که من روزی اوراتنگ کرده باشم وتاپیش ازطلوع صبح از من درخواست وسعت روزی کند. تامن روزی او را توسعه دهم؟

آیابنده مومن بیماری هست که تاطلوع صبح ازمن شفای خودرا بخواهد. تامن به اوعافیت وسلامت عطاکنم؟

آیا بنده غمگین محبوسی هست که تاپیش ازصبحگاهان رهائی خودرا اززندان بخواهد. ومن غم اورابرطرف و دعایش رامستجاب کنم؟

آیابنده مومن مظلومی هست که برای دفع ستم ظالم او را کمک کنم و حق او را به وی برگردانم؟

پیوسته این ندا تاطلوع صبح ادامه دارد.) (مفاتیح الجنان ص 52 )

 

2-امام صادق ع میفرمایند:

(صدقه دادن درشب های جمعه هزارحسنه وصلوات برپیامبرص وآل او هزارحسنه دارد. و خداوند در هرشب جمعه هزارگناه او را می بخشد وهزاردرجه او را بالا می برد. وکسی که درشب جمعه بر پیامبر و آل او (ع) صلوات فرستد نور او درآسمان ها تا روز قیامت می درخشد. وفرشتگان آسمان هاوفرشته موکل او تا روزقیامت برایش طلب آمرزش می کنند) (بحارالانوارجلد86صفحه 314)

3-وازهمان حضرت نقل شده که فرمودند:

(درشب های جمعه از نافرمانی خدابپرهیزید زیرا آثارگناه درشب جمعه چند برابر و آثر نیکی ها وخوبی ها هم چند برابر است. وکسی که درشب جمعه معصیت خداراترک کندخداوند خطاهای گذشته او را هم می بخشدوبه اوگفته میشود:اعمال نیکت راشروع کن .وکسی که درشب جمعه با نافرمانیش به مخالفت باخدا برخیزد. خداوند او را به جرم تمام اعمالی که در طول عمرش انجام داده مواخذه می کند وعذابش را به خاطرگناه شب جمعه بیشترمی نماید) (بحارالانوارجلد86صفحه 294)

شب های جمعه .شبهای اولیاء خدا و دوستان محبوب اوست.

 

4-امام ششم ع به یکی ازاصحاب معروفش به نام مفضل فرمودند:

(برای مااهل بیت درهرشب جمعه شادی وسروری است. مفضل می پرسد: خداوند شادیتان رازیادکند. آن سرور و شادی چیست؟فرمودند: درشب های جمعه رسول خد ادرعرش الهی حضورمی یابند. وهمه امامان نیز با او حضور می یابند و ما با آن ها هستیم. ارواح ما ازعرش به بدن ما برنمی گردند مگر با علمی مستفاد (مفید و وسيع). واگرچنين نبود علم خود را ازدست می دادیم.) (کافی جلد1صفحه 254)

 

5-وازهمان حضرت نقل شده که فرمودند:

(برای ما اهل بیت درهرشب جمعه ورود به مهمانی خداست. و ما ازآن مهمانی برنمی گردیم مگر با دانشی تازه وشگفت آور)(بصائرالدرجات صفحه 131)

6-وازهمان حضرت درسفارشی به یاران خویش آمده است:

(خداونددرشب های جمعه توجه وکرامت خاصی نسبت به اولیاء خود دارد. سعی کنید در آن شب به تهلیل (گفتن لااله الاالله ) و تسبیح و حمد وثنای الهی و صلوات برپیامبر(ص) وآل او مشغول باشید) (روضة الواعظین جلد2صفحه 334)

چه جلوه ای ازاین زیباتر و چه فضائی ازاین باشکوتر. مهمانی خدا و حضور درکلاس معارف ملکوتی رسول خدا(ص). درسایه عرش الهی.

وپیامی تکان دهنده برای همه انسان ها.

 

7-پیامبراکرم (ص)فرمودند:

(خداوند درسایه عرش خودفرشته ای راآفریده است که او را با زبان های مختلف دنیاتسبیح می کند. هرگاه شب جمعه فرامی رسد به فرمان خدا به زمین فرود می آید و اهل زمین را مخاطب قرارمی دهد:

ای بیست ساله ها دنیاشما را فریب ندهد.

وای فرزندان سی ساله. حقایق هستی را بشنوید وحفظ و نگهداری کنید.

وای انسان های چهل ساله جدیت وکوشش کنید.

وای پنجاه ساله ها. دیگرهیچ بهانه وعذری برای شما باقی نمانده است.

وای شصت سالگان ازدنیای خودتان برای آخرت چه چیزی راپیش فرستاده اید.؟

وای هفتادساله ها.شما همچون کشتزاری هستید که زمان درو ی آن نزدیک است.

وای هشتادسالگان. خداوندرا درصحنه هستی اطاعت کنید.

وای فرزندان نودساله. زمان کوچ شمافرارسیده است.

وای کسانی که یکصد سال راپشت سر نهاده اید. ساعت وقیامت شما فرارسیده وشماتوجه ندارید...

وسپس این فرشته ادامه می دهد:

اگردربین شما پیران عابد و رکوع کننده نبودند. و اگر جوانان خاشع و متواضع دربرابرحق حضور نداشتند. و اگر وجود کودکان شیرخوار نبود..عذاب الهی برسرشما چون باران می بارید...) (مستدرک الوسایل جلد6صفحه 75)

آری، شب های جمعه، شب های رازونیاز، شب های دعا وزمزمه های عارفانه اولیاء خدا.شب های تهجد و عبودیت حق، شب های مهمانی اهل بیت و امام زمان (ع) درعرش الهی، شب های مناجات امام زمان ع با محبوبش برای اذن ظهور، وزیباترین ساعات ارتباط فرشیان باعرشیان وملکوتیان است.

شب انس وآشنائی، شب عاشقان مهدی است

شب وصل هرجدائی، شب اشک رازداران

چه بساکه تاسحرگاه سفر شبانه رفتیم

که مگرنسیم لطفی بوزد در این بهاران

شب دلشکستگان را به سحر رسان خدایا

زفروغ خود بتابان به دل امیدواران