فریاد فاطمه زهرا (ع) دربرابر تخدیرفکری و فرهنگی جامعه

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ya fatima
اما یک نگاه اجمالی به این خطبه بلیغ نشان می دهد که زهرای مرضیه (ع) چگونه مانند دیده بانی بیدار تمام دردها و فتنه ها و بدعت ها و ارتجاع به جاهلیت و سلطه شیطان، و عهد شکنی ها و ستم ها و عدم درک حقیقت امامت و ولایت را نظاره گربود. و با این سخنان فریاد برآورد. و با جمله به جمله هشدار داد. فریا دزد که انسان های تخدیر شده و به خواب رفته را بیدار کند. 
 
 

به نام خداوند بخشا ینده بخشا یشگر


فریاد فاطمه زهرا(ع) دربرابر تخدیرفکری و فرهنگی جامعه
سلام برانسیه حوراء، صد یقه کبری (ع)

 

حضرت زهرا (ع) فرصت زیادی برای زندگی ظاهری نداشتند. اما تمام حرکات، سکنات، نگاه ها، برخوردها، رفت وآمدها، مبارزات، فریادها و سکوت ها، عبادت ها، عشق ها و محبت های فاطمه (ع) برای پدر، همسر، فرزندان، و دین، برای دین و دنیای ما سر مشق عظمت، و والا ترین ارزش ها است.
زمان پس از پیامبر(ص) برای صدیقه کبری (ع) کوتاه بود. اما در همان دوران کوتاه و سیاه از درون جامعه فریادی بر خاست که طنین آن تمام تاریخ را بیدارکرد.
خطابه فدک را به عنوان مصیبت و روضه خوانده ایم، ازاستدلال حضرت در مسجد به بحث میراث پدر و سرزمین فدک بسنده کرده ایم. و از زندگی او پس از پیامبر (ص) سیلی خوردن او وکشته شدن محسن، وشهادت مادر سخن گفته ایم و...
اما یک نگاه اجمالی به این خطبه بلیغ نشان می دهد که زهرای مرضیه (ع) چگونه مانند دیده بانی بیدار تمام درد ها و فتنه ها و بدعت ها و ارتجاع به جاهلیت و سلطه شیطان، و عهد شکنی ها و ستم ها و عدم درک حقیقت امامت و ولایت را نظاره گربود. و با این سخنان فریاد برآورد. و با جمله به جمله هشدار داد. فریا دزد که انسان های تخدیر شده و به خواب رفته را بیدار کند.
دراین مقاله کوتاه فقط به موضوع تخدیر فکری و فرهنگی جامعه از خطابه فدک اشاره می شود:
معمولا برای کاهش رنج بیماری که ازشدت دردهای جسمی بی تابی می کند و فریاد می زند، از داروهای مخدر بهره می گیرند. که یا درد را احساس نکند، ویا به حالت بی هوشی و خواب فرو رود و آرامش موقتی برای او به وجود آید.
همین ترفند در جوامعی که دچار گرفتاری ها و دردها ی جانکاه وسخت شده درطول تاریخ بشریت اعمال شده است. تا فریاد اعتراض بشر به خاطر درد های گوناگون اجتماعی بلند نشود.
مردم را در بی خبری و جهالت نگه داشتن، آن ها را تخدیر فکری و فرهنگی کردن، وسایل و امکانات غفلت و استحمار را برایشان فراهم آوردن، و به خواب بردن جامعه حکایتی است که در تحولات تاریخی جوامع مختلف به چشم می خورد. و فریاد بیدارگران تاریخ بر سرجامعه به خاطر هشیارکردن مردم به خواب رفته بوده است.
فاتحان کودتای سقیفه مانند همه قدرت طلبان تاریخ ازترس بیداری امت اسلامی با انواع و اقسام ترفندها آن ها را به خواب غفلت بردند، فریبشان دادند. تخدیر ازسکر مال (وعده غنائم جنگی شرق و غرب عالم) و تخدیر از سلامت ها ولذت ها (کنیزک های رومی وشامی وایرانی) و تخد یراز قهقهه مقام و موقعیت و پست های حکومتی شان کردند. و آن ها که می خواستند و یا می توانستند بیدار شوند و بیدارگر باشند از صحنه جامعه حذفشان کردند. به نام دین و خدا ورسول الله و قرآن دراوج خواب آلودگی ملت، دین تحریف شده را وسیله تخدیر افکار و فرهنگ جامعه قرار دادند.
وفریاد صدیقه کبری (ع) از این درد بی احساسی، درد بی دردی، و درد تخدیر جامعه اسلامی است. در مسجد النبی (ص) برسر خواب آلودگان، و یا خود به خواب زدگان داد می زند:
(ای جوانان وای بازوان توانمند ملت، وای یاران اسلام، این سهل انگاری شما درستاندن داد من از چیست؟ این چه تهاونی است که در برابر ستمی که بر من شده است روا می دارید؟ آیا پدرم رسول خدا (ص) نمی فرمود: (بزرگداشت مرد را درباره فرزندان هم باید پاس داشت)؟ چه زود اوضاع را واژگون نمودید و به بیراهه گام نها دید، با این که توانائی بر احقاق حقوق مرا در بازو وعده کافی دراختیار دارید... آوه ای پسران قیله، پیش چشمان شما میراث پدرم ببرند، حرمتم بشکنند، درحالی که شما آشکارا می بینید و می شنوید، و این واقعه نقل محافلتان است و اخبارش به شما می رسد. اما شما بی هوشان خاموش نشسته اید ... دعوتم را می شنوید و پاسخ نمی گوئید. فریاد من درمیان شما طنین افکن است، اما چه سود که به فریاد نمی رسید... چرا دم فروبستید؟ وحقایق را پس از آشکارشدن مکتوم می دارید؟ آن هم برابر مردمی که پیمان خود را شکستند. وپس از قبول ایمان راه شرک پیشه کردند؟ ...
می بینم که به تن آسائی خوگرفته اید، و کسی راکه ازهمه برای زعامت و اداره امور مسلمانان شایسته تر است دور ساخته اید. وبه آسودن درگوشه ای دنج و خلوت تن داده اید، و از فشار و تنگنای مسئولیت به بی تفاوتی روی آورده اید) (مسند فاطمه (ع) صفحه 109و110)
فاطمه زهراء (ع) دربرابر زن هائی که به عیادت ایشان آمده بودند فرمود:
(حالم گونه ای است که از دنیای شما بسی بیزار و مردانتان رادشمن می دارم، حال و قالشان را آزمودم، و از آن چه کردند بسی ناخشنودم وآنان را به کناری نهادم، چون تیغ زنگار خورده ای نابرا، وچون نیزه از قد دونیم شده. و خداوندان اندیشه های نارسایند. چه بد ذخیره ای از پیش برای خود فرستادند. (خشم خدا را به جان خریدند ودرآتش پاینده اند. مائده 80)
سوگند به خدا اگر مردانتان درخارج نشدن زمام امور از دستان علی (ع) پای می فشردند و تدبیرکار را آن چنان که پیامبر (ص) به او سپرده بود تحویل او می دادند. علی (ع) آن را به سهولت راه می برد، واین شتر را به سلامت به مقصد می رساند. آن گونه که حرکت این شتر رنج آور نمی شد) (مسند فاطمه(ع) صفحه 125)
واما امروز:
آیا ملت مسلمان کشورهای اسلامی تحت انواع استثمارها و استحمارهای مستکبران عالم و مدعیان فرهنگ و تمدن جهانی نیستند؟
آیا انواع ترفندها وحیله ها و مکرها وتبلیغات عظیم رسانه ای، سیاسی و نظامی و فرهنگی، برای تخدیر افکار و انحراف و تحمیق توده های مسلمان ازجانب اجانب و دست نشاندگان داخلی آن ها وجود ندارد؟
و آیا امت های اسلامی همه هشیار وآگاه وبیدارند و فریا د بیداری و عدالت طلبی وظلم ستیزی فاطمه و فرزندانش (ع) را می شنوند؟ ...

وکجااست؟:
آن که درلبیک به طنین آوای مادرمظلومش، دردنیای غفلت زده و تخدی رشده فریاد بیداری سر می دهد؟ وکجاست آن که شوکت ستمکاران را در هم می شکند؟ کجاست آن که بنا و سازمان های شرک و نفاق را ویران می کند؟
وکجاست آن که آثار اندیشه های باطل و هواهای نفسانی رامحو ونابود می کند؟ و کجاست آن که حیله ها و دسیسه های دروغ و افتراء وخدعه های اهل بدعت وضلالت را از ریشه قطع می نماید؟


( اللهم ارنا الطلعۀ الرشیده )

(برگرفته ازکتاب فریاد غربت انسان)