غدیر، جاودانه ترین منشور حکومت جهانی

ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
 
ali asاین نوشته ی کوتاه درپی نقل واقعه ی تاریخی غدیر، اثبات حقّانیّت آن، حقّانیّت شیعه، اثبات حقّانیّت ولایت وامامت وخلافت امام علیّ بن ابی طالب وائمّه ی معصومین (ع)، معنا ومفهوم ولایت، بحث ها ومناظرات، کتاب ها وذخیره های فرهنگی همچون الغدیر، المراجعات و ...نیست بلکه درپی اثبات این ادّعای مغفول مانده است که: (غدیر، جاودانه ترین منشور حکومت جهانی است)!!


بِسمِ اللهِ الرَّحمنِ الرَّحیمِ


اَلحَمدُ لِلّهِ الَّذی جَعَلَنا مِنَ المُتمسَّکینَ بِوِلایَةِ اَمیرِالمُؤمِنینَ وَ اَولادِهِ المَعصُومینَ (ع)


دشت تاخیمه زد آهنگ خروشیدن را
چاه هم تجربه کرد آتش جوشیدن را
دست خورشید درآفاق رسالت چرخید
چنگ زد گیسوی تردید پریشیدن را
وبیابان چه تبی داشت ازانبوه سکوت
تامبارک کند این آینه پوشیدن را
عشق ابلاغ شد و حلقه ی مستان گل کرد
تازه کرد آن خُم نو چشمه ی نوشیدن را
پرشد آغوش غدیر ازدم (بَخٍّ بَخٍّ)
تابکوبد هیجانات نیوشیدن را
عطر (مَن کُنتُ) وغوغای (عَلِیٌّ مَولاهُ)
قافله، قافله راند این همه کوشیدن را
(شعر از پروانه ی نجاتی)


قرن ها است از غدیر، آن برکه ی پررمزوراز، وهمیشه جاری می گذرد
شیعه درطول این قرون برای حفظ وحراست ازآن وابلاغ پیام آن به عصرها ونسل ها مبارزات ومجاهدات سختی را پشت سر گذاشته است، شهیدان وایثارگران فراوانی درراه رساندن این پیام به جهانیان، به افتخارات بزرگ تاریخ خونبار شیعه پیوستند.


این نوشته ی کوتاه درپی نقل واقعه ی تاریخی غدیر، اثبات حقّانیّت آن، حقّانیّت شیعه، اثبات حقّانیّت ولایت وامامت وخلافت امام علیّ بن ابی طالب وائمّه ی معصومین (ع)، معنا ومفهوم ولایت، بحث ها ومناظرات، کتاب ها وذخیره های فرهنگی همچون الغدیر، المراجعات و ...نیست بلکه درپی اثبات این ادّعای مغفول مانده است که: (غدیر، جاودانه ترین منشور حکومت جهانی است)!!


ادّعا، ادّعای شگفت آور وعظیمی است!!! امّا چگونه وبه چه دلیل؟
برای اثبات این ادّعا ابتدا باید تصویری جامع از یک جامعه ی جهانی به دست آورد وسپس از متن پیام غدیر، مدّعا را ثابت کرد.


تصویری از جامعه وحکومت آرمانی جهانی:
آن چه که از دیدگاه صاحب نظران ودانشمندان وفلاسفه ی بزرگ تاریخ، تحت عناوینی مانند مدینه ی فاضله، جامعه ی جهانی، دهکده ی جهانی و... برمی آید این است که آن جامعه ی موعود زمانی به واقعیّت می پیوندد وارزش واقعی پیدامی کند که دارای این ویژگی ها باشد:
1 – آزادی بخش همه ی انسان ها- بدون هیچ قید وشرط نژادی وطبقاتی وجغرافیائی -، از بند هربندگی وبردگی مخلوقات عالم
2 – مجری عدالت واقعی درنظام جهانی، بدون بهره کشی از انسان ها
3 – گسترش دهنده ی علم ودانش وفضیلت، بدون هیچ تبعیضی دربین انسان ها
4 – تأمین کننده ی امنیّت درهمه ابعاد زندگی انسان، حتّی موجودات دیگر
5 - تامین کننده ی بهداشت وسلامت جسمی وروحی برای همه ی بشر
6 – فراهم کننده ی رفاه و معیشت کامل وسالم برای همه ی انسان ها، وزمینه سازی برای گشایش ها ی اقتصادی ومعیشتی
7 – فراهم کننده ی زمینه های رشد وتربیت متعالی انسانی وتصحیح انحرافات فکری
8 – زمینه ساز آبادانی درهمه ی کره ی خاکی، وشکوفائی تمدّن عظیم جهانی، بدون آفت های زیست محیطی
9 – ایفای حقوق انسانی همه ی ملّت ها درسایه ی اجرای عدالت واقعی


شایستگی های رهبری حکومت جهانی:
به طور مسلّم تشکیل جامعه ی جهانی با ویژگی های فوق بدون وجود حاکم ورهبر فرزانه ای با مشخّصات خاصّ هماهنگ باآن جامعه امکان ندارد امّا آن ویژگی ها کدامند؟
1 – زندگی درمتن جوامع وملّت ها وآشنائی باهمه ی آن ها
2 – آشنائی بادردها وشکنجه ها وآرمان های انسان های محروم جهان
3 – عالم ترین وخردمندترین وفرزانه ترین انسان ها بابصیرت کامل برفرهنگ وتفکّربشر
4 – پناه محکم، محور عدالت وامنیّت وآسایش عمومی برای همه ی ملّت ها
5 – نجات بخش بردگان ومستضعفان جهان از قید برده داران ومستکبران جهانی
6 – کانون مهر ومحبّت وصداقت وراستی ودلسوزی بدون چشمداشت، برای مردم
7 – ودربینش ادیان الهی به ویژه تفکّرشیعی، شایسته ترین حاکم ورهبر جهانی کسی است که علاوه برویژگی های فوق دارای ارزش های خاصّ الهی ومعنوی، باشد که آن ارزش ها عبارتند از:
چشم بینای الهی وشاهد حیّ وحاضر خداوند درهستی، بنده وعبد مخلص خداوند، واسطه ی رحمت واسعه ی خداوند درمخلوقات، حلقه ی اتّصال بین زمین وآسمان، تحت حمایت حق ومبیّن ومفسّر معارف وقوانین الهی برای زندگی دنیوی واخروی بشر، واسطه ی آرامش وروزی ونور وهدایت مخلوقات، امین خدا دربین مخلوقات ودر یک تعبیر کلّی: ولیّ خدا ودارای عصمت الهی


وچراباید حاکم ورهبرجهانی معصوم باشد؟ زیرا نظام تکوین براساس پاکی وخیر آفریده شده، وهمه ی انسان هاهم در اصل طبیعت و فطرت خود پاک ومعصومند بنابراین حاکم براین نظام باید عادل ومعصوم باشد
تاریخ بشریّت هم باتجربیّات فراوان حکومت ها آرام آرام به این نتیجه می رسد


ویژگی های کارگزاران جامعه ی جهانی:
1 – مردان وزنان موحّد ومخلص از جنس همه ی ملّت ها
2 – دارای شایستگی های مدیریّت جهانی
الف – تربیت شده ودست پرورده ی مکتب امام معصوم
ب – مردم شناس وآشنا بادردهای مردم زجر کشیده
ج – آشنا بازبان و فرهنگ همه ی ملّت ها دانشمندان وداوران محبوب عالم
د – مبلّغ جهانی وزبان گویای حقّ درسراسر گیتی
ه – عادل ودادگسترو امین ودلسوز انسان های محروم ورهاکننده ی آن ها از یوغ مستکبران
3 - بریده از همه ی مظاهر فریبنده ی دنیا، دردکشیده وساده زیست وپرتلاش
4 – پرانرژی وپرشور ونشاط درراه خدمت به مردم، وبیزارازخستگی وکسالت درراه انجام مأموریّتها
5 – قدرت مند دربرابر دشمنان برای رفع ستم وظلم راهبان شب وشیران روز
(که در یاران خاص امامان وبه ویژه یاران امام عصر «عج» این ویژگی هارا مطرح کرده اند)

حال، سؤال این است که غدیر چه نسبتی با حکومت جهانی باهمه ی این ویژگی ها دارد؟
برای اثبات این مدّعا به بخشی از ترجمه ی خطابه ی غدیر اشاره وسپس به پاسخ سؤال خواهیم پرداخت
درخطابه ی غدیرپس از حمد وثنای الهی وبیان علّت فراخوان مسلمانان دراین وادی با عظمت و... خطاب حضرت رسول (ص) درجای جای این سخن، با عبارت (معاشرالنّاس) (ای گروه های انسانی) آغاز می شود وکمتر عبارت (ای مسلمان ها) به کاررفته است


«ای انسان ها بدانید آن چه را که دراین پیام است وبفهمید وبدانید که خداوند علی (ع) را برای شما به عنوان ولی وامام منصوب نمود واطاعت اورا برمهاجران وانصار وتابعان ... وبرمسافرو حاضر وبرعجم وعرب وبرآزاد وبرده وکوچک وبزرگ وسفید وسیاه وبرهر انسان موحّد، واجب کرد فرمان او نافذ وسخن او برهمه جاری است کسی که با او مخالفت کند ازرحمت خدا به دور، وکسی که ازاو تبعیّت کند، واورا تصدیق نماید، مورد مغفرت ورحمت خداوند قرار می گیرد ...»


«ای انسان ها، اورا برتر بدانید زیرا، هیچ دانشی نیست مگرآن که خداوند آن را دروجودم به ودیعه نهاده، وهر دانشی راکه خداوند به من آموخت، من به امام متقین آموختم، وهیچ علمی نیست مگر این که من آن را به علی(ع) آموختم واو امام مبین است که خداوند درسوره ی (یس آیه ی 12) به آن اشاره کرده است (وهرچیزی را درکتابی روشن «امام مبین » برشمرده ایم).»


«ای جمع انسان ها، ازمسیر علی ع گمراه نشوید، وازاو فاصله نگیرید، واز ولایت او رویگردان نشوید، اوکسی است که به راه حق هدایت می کند وبه حق عمل می نماید، باطل را نابود وازآن نهی می کند، ودرراه خدا از ملامت هیچ ملامت گری ابائی ندارد»


ودرادامه ی خطبه می فرمایند:
«ای انسان ها درقرآن اندیشه کنید، وآیات آن رابفهمید، به محکماتش دقّت کنید وازمتشابهاتش تبعیّت نکنید به خدا قسم موارد ممنوعه اش را برای شما بیان نمی کند وتفسیرش را برای شما واضح نمی کند مگر آن کسی که من دست وبازوی او را گرفته وبالا آورده ام واعلام می دارم: هرآن کس که من سرپرست اویم، این علی سرپرست اواست ...»


«هان مردمان، همانا علی وپاکان از فرزندانم ازنسل او، یادگار گرانسنگ کوچک ترند وقرآن یادگار ارزشمند بزرگ تر، هریک از این دو از دیگر همراه خود حکایت می کند وبا آن سازگاراست، آن دو هرگز از هم جدا نمی شوند تادرحوض کوثر برمن وارد شوند هان آنان امانت داران خداوند درمیان آفریدگان وحاکمان او درزمین اند ...»


«ای انسان ها، نور ازسوی خداوند عزّوجلّ درجان من، سپس درجان علیّ بن ابی طالب وآن گاه درنسل او تا قائم مهدی – که حقّ خدا وتمامی حقّ مارا می ستاند – جای گرفته است، چرا که خداوند عزّوجلّ مارا دلیل وحجّت قرار دارده برکوتاهی کنندگان به عمد، ستیزه گران، ناسازگاران، خائنان وگنه کاران وستمگران وغاصبان از تمامی جهانیان»


«هان ای مردم، اینک جانشینی خودرا به عنوان امامت ووراثت به امانت به جای می گذارم درنسل خود تابرپائی روز رستاخیز، واکنون مأموریّت تبلیغی خودرا انجام دادم تابرهان برهر شاهد وغایب باشد ونیز برهمه ی آنان که زاده شده یا نشده اند پس بایسته است این سخن را حاضران به غایبان وفرزند داران به فرزندان تابرپائی رستاخیز ابلاغ کنند ...»


«هان ای انسان ها .. آگاه باشید، همانا آخرین امام، قائم مهدی از ما است، هان اوبرتمامی ادیان چیره خواهد بود هشدار، اواست انتقام گیرنده ی از ستمگران، فتح کننده ی دژها ومنهدم کننده ی آن ها اواست چیره برتمامی قبایل مشرکان وهدایتگر آن ها ... همانا اویاور دین خدااست هان اواز دریائی ژرف پیمانه هائی افزون گیرد اوهر ارزشمندی را به اندازه ی ارزش او، وهر نادان وبی ارزشی رابه اندازه ی نادانی اش نشان دارکند، اونیکو و برگزیده ی خدا است ... اواست میراث دار ارزش ها واحاطه دار برادراک ها ... اواست رشید واستوار ... هموست که اختیار امور جهانیان به اوسپرده شده پیشینیان ازقرن ها ظهور اورا پیشگوئی کرده اند.
هشدار، اواست حجّت پایدار وپس از او حجّتی نخواهد بود راستی وروشنائی جز با اونیست ... اوولیّ خدا درزمین، داوراودرمیان مردم وامانت دار امور آشکار ونهان است»


وامام علیّ بن ابی طالب (ع) دردوران خلافتشان دریکی از خطبه های نماز جمعه ای که مصادف باروز غدیربود درتوصیف این روز فرمودند:
« امروز روز گشایش، روز عظیم، روز پرده برداری ازخالص ترین مقام ... روز پیمان آسمانی، روز شهود وحضور، ... روز بیان حقایق ... روز برهان، روز داوری ... روز ارشاد وهدایت ... روز پیشگامان ... روز شناسائی خاصّان ... روز اوصیای الهی وروز آشکارشدن گنج های پنهان است»


پاسخ وبیان مدّعا:
1 – همان طور که قبل از ترجمه ی خطبه ی غدیر اشاره شد سراسر خطابه پیام (یامعشرالنّاس) است واین بدین معنا است که پیام دین وپیام غدیر، پیام جهانی برای تمام اعصار وقرون تاقیامت است واین اصل از پیام رسالت جهانی وانسانی قرآن منشأ می گیرد آن جاکه می فرماید:
الف - « قُل یااَیُّهَا النّاسُ اِنّی رَسُولُ اللهِ اِلَیکُم جَمیعاً – اعراف 158 » (بگو ای انسان ها من فرستاده ی خدا به سوی همه ی شما هستم)(رسالت پیامبر «ص» رسالت جزیرة العرب وخاورمیانه ی چهارده قرن قبل نیست پیام رهائی وآزادی انسان تاپایان عمر دنیا است)
ب - «قُل یااَیُّهَالنّاسُ قَد جائَکُمُ الحَقُّ مِن رَبِّکُم ... یونس 108» (بگو ای مردم حق از جانب پروردگارتان آمد پس کسی که هدایت شد به نفع خویش هدایت شده وکسی که گمراه شد به ضررخویش به گمراهی افتاده است)
ج - «اِنَّ اللهَ یَأمُرُکُم اَن تُؤَدُّو الاَماناتِ اِلی اَهلِها وَاِذاحَکَمتـُم بَینَ النّاسِ آن تَحکُمُوا بِالعَدلِ ..نساء 58»
(خداوند شمارا فرمان می دهد که امانت ها را به اهلش باز گردانید وآن گاه که بین مردم داوری می کنید باعدالت قضاوت کنید) (مقصود از امانت ها دراین آیه همه ی مسئولیّت های اجتماعی وحکومتی است ودستور عدالت دربین همه ی مردم دنیا است(
د - «لَقَد اَرسَلنا رُسُلَنا بِا البَیِّناتِ وَاَنزَلنا مَعَهُمُ الکِتابَ وَ المیزانَ لِیَقُومَ النّاسُ بِا القسطِ ..جدید 25»
(ماهمه ی رسولانمان را با دلایل آشکار فرستادیم وبا آن ها کتاب ومعیار نازل کردیم تامردم قیام به عدالت کنند)
لازمه ی تحقق این آرمان های انسانی درجهان، مدیریّت وهدایت ورهبری شایسته ی جهانی است که درخطابه ی غدیر باظرافت ودقّت کامل مورد عنایت وتوجّه قرار گرفته است
2 – قرن ها است بشریّت تحت قدرت وحاکمیّت انواع حکومت ها، تاریخ پرفراز ونشیب خودرا ساخته است حکومت هائی از نوع امپراطوری، شاهنشاهی، دیکتاتوری، مردمی وعدالت خواه، کودتائی ونظامی و...وحتّی قهرمانان بزرگی درهمه ی کشورهای دنیا به خود دیده است ونتیجه ی تجربیّات بشر، به تعبیر روشنفکران وفلاسفه ی شرق وغرب، حکومت های لیبرالیستی ودمکراسی دنیا است که نهایت آرزو وانتظار بشر بوده، وامروز دنیای غرب وآمریکا سردمدار حکومت های دمکراتیک اند.
حال سؤال اساسی این است که: آیا انصافاً بشریّت توانسته است به تمام آرمان های انسانی خود تحت قدرت این نظام ها برسد؟ وآیا بشر توانسته است به یک نظام حکومت جهانی عاری از فساد وظلم وتباهی ودیکتاتوری وغارت واستعمار وفقر وفلاکت وبردگی ونسل کشی با سلاح های شیمیائی واتمی ونابودی محیط زیست وهجمه های فرهنگی وسایبری دست یابد؟
آیا سازمان های عریض وطویل جهانی: جامعه ی ملل، سازمان ملل متّحد، سازمان های حقوق بشری،شورای امنیّت، تجارت جهانی وحفظ محیط زیست و... وحکومت های دمکراتیک چه خدمات شایانی به جامعه ی جهانی کرده اند؟
3 – دین، به ویژه دین اسلام وبینش تشیّع، تفسیرآفرینش وبرنامه ی مدوّن زندگی وحیات طیّبه ی بشر از جانب خالق هستی است ورسول معظّم ونبیّ مکرّم(ص) درطول 23 سال رسالت خویش بابیان قرآن وسنّت تاغدیرخم، ودرروز غدیر، منشوربزرگ وبی نظیر حکومتی جهان را برای نجات وآزادی انسان وساختن مدینه ی فاضله ی جهانی برای بشریّت تدوین وتبیین فرمودند ووالاترین حاکمان ووالیان هستی راتاروز قیامت به بشریّت معرّفی کردند بایک مطالعه ی اجمالی درقرآن ویک سیر کلّی درمعارف اهل بیت (ع)، می توان به این حقیقت دست یافت که معیارهائی بسیار بالاتراز معیارهای بشری درزمینه ی اصل نظام آرمانی جهانی وزعامت ورهبری وکارگزاران آن نظام، برای مجموعه ی تاریخ بشر، به انسان ها عرضه شده است (که دراین مقاله فرصت بیان آن ها نیست)
4 – نقشه راه پیامبرگرامی (ص) درغدیر به فرمان خدا، درزعامت ورهبری جامعه ی آرمانی جهانی بااین عبارات: «آن ها امانت داران خداوند درمیان آفریدگان وحاکمان اودر زمینند ... نوراز سوی خداوند درجان من، سپس درجان علی بن ابیطالب وآن گاه درنسل او تاقائم مهدی جای گرفته است ... اینک جانشینی خود را به عنوان امامت و وراثت به امانت برجای می گذارم درنسل خود تابرپائی روز رستاخیز ...»
بیان گر این حقیقت است که شایسته ترین حاکمان تاریخ بشری اهل بیت پیامبرند واگر انسان ها از چهارده قرن قبل این حقیقت را درمی یافتند وبه آن تن می دادند وضعیّت نابسامان ووحشتناک امروز را نداشتند چنان که این حقیقت را صدّیقه ی کبری (س) درتوصیف علی (ع) دربرابرزنان مدینه بعدازخطابه ی فدک فرمودند:
«سوگند به خدا اگر مردانتان درخارج نشدن زمام امور ازدستان علی (ع) پای می فشردند وتدبیر کاررا آن چنان که پیامبر(ص) به اوسپرده بود تحویل او می دادند، علی (ع)آن را به سهولت راه می برد، واین شتر را به سلامت به مقصد می رساند ... علی خیرونیکی را درنهان وآشکار برای آنان خوش می دارد اواگر برمسند می نشست هرگز بهره ی فراوان ازبیت المال را به خود مخصوص نمی داشت واز فزونی وثروت دنیا جز به مقدار نیاز برنمی داشت ...»(مُسند فاطمه (س) 125)
این حقیقت دروجود همه ی دوازده معصوم پاک جاری است، که اگر زمام امور به دست آن ها سپرده می شد، دغدغه ای جز نجات انسان ها وساختن یک حیات طیبه برای بشر نداشتند.
5 – تاریخ پررمز وراز زندگی امام علیّ بن ابیطالب (ع) درزمان رسول خدا(ص) ودرشرایط پراز دردورنج دوران خلفا وزمان خلافت حضرت (عصرحکومت او برنیمی از جهان آن روز، از شمال آفریقا تاشمال مرو وخراسان، مبارزات ومجاهدات گوناگون فرهنگی واقتصادی وتربیتی برای نجات محرومان نامه ها ودستور العمل های حکومتی برای فرمانداران درسراسر مملکت او، به ویژه، نامه به مالک اشتردرزمان اعزام او به استانداری مصر –که امروز دردنیا به عنوان کامل ترین منشور حکومتی به ثبت جهانی رسیده – وعدالت طلبی او و ...) برای دنیا روشن وبدیهی است وبه تعبیر زیبای یکی از شعرای معاصر:
«یاعلی، ازتودرشگفت هم نمی توانم بود ... چگونه، چگونه این چنین که بلند برزَبرماسِوی ایستاده ای،
درکنارتنور بیوه زنی جای می گیری ودرزیر مهمیز کودکانه ی بچّه یکان یتیم ودربازار تنگ کوفه،
پیش از تو هیچ اقیانوسی را نمی شناختم که عمود برزمین بایستد!!.
پیش از تو هیچ خدائی را ندیده بودم که پای افزاری وصله دار به پاکند، ومشکی کهنه بردوش کشد، وبردگان را برادر باشد ..!!» (علی موسوی گرمارودی)


امام علی بن ابیطالب (ع) رهبرفرزانه ای که نویسیان دانشمند مسیحی درعظمت او می نویسد:
«اگر امام علی این خطیب با عظمت واین گوینده ی زبردست امروز درهمین عصر برمنبرکوفه می نشست، شما می دیدید که مسجد کوفه باآن همه وسعت ازمردم مغرب زمین ودانشمندان جهان برای استفاده ازدریای خروشان علم علی (ع) موج می زد» (کتاب امام علی - نوشته عبدالفتاح عبدالمقصود جلد1)

و صوت عظمت اودرهستی به قدری پیچیده که جورج جرداق مسیحی باحسرت می گوید:
«ای دنیا تراچه می شد که تمام نیروهای خودرا جمع می کردی ودرهر عصری ونسلی یک علی با عقلش وقلبش وزبانش وذوالفقارش به انسان هاعطا می کردی» (امام علی صدای عدالت انسانی)


پیام غدیر به جورج جرداق وامثال او پاسخ داده است که: دنیا وظیفه ی خودرا انجام داده، وپس از علی (ع) یازده همتای علی به بشریّت عرضه کرده، امّا انسان ها با آن ها چگونه برخورد کردند (باعلی دوّم – امام حسن – وعلی سوّم – امام حسین – که درزیارت اربعین درمورد آن حضرت می خوانیم: «خون دل خویش را فداکرد تابندگان خدارا از جهالت وسردرگمی گمراهی نجات بخشد» وباعلی چهارم و... چه معامله ای داشتند)
وامروز بعداز دوازده قرن از بازمانده ی شاهد وحاضر سلاله ی غدیر – موعود امم، امام مهدی (عج) – که رسالت اوو کارگزاران شایسته اش نجات انسان از این همه ذلّت وبردگی وفقر وفساد و... است – چه اطّلاعی دارند؟ ودرانتظار قیامش چه کرده اند؟ وکدام حاکم جهانی را باامامان واولیائ معصوم برگزیده ی خدا مقایسه می کنند؟


ومتأسّفانه چون به خاطر عدم شایستگی هایمان، دوران غیبت طولانی شده، بسیاری از مدّعیان باهمه ی ناشایستگی هایشان فکر می کنند که می توانند همان رسالت امامان وامام مهدی (ع) را برای نجات دنیا انجام دهند درحالی که همان طورکه بیان شد این رسالت جهانی جز از عهده ی امام معصوم برنمی آید


یوسف ای گم شده در بی سروسامانی ها
این غزل خوانی ها، معرکه گردانی ها
سربازارشلوغ است توتنها ماندی
همه جمع اند چه شهری چه بیابانی ها
چیزی از سوره ی یوسف به عزیزی نرسید
بس که درحقّ توکردند مسلمانی ها
همه دردست ترنجی وازاین می رنجی
که به نام توگرفتند چه مهمانی ها
یوسف گم شده دنباله ی این قصّه کجا است؟
بشنوازنی که غریبند نیستانی ها
(شعر مهدی جهان دار)