ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
sargashtegy

... و به دنبال هر ندائی که داعیه ی نجات انسان را داشته و به امید وعده های عدالت طلبانه و امنیّت بخش هر مکتب و ایده ی لایق و یا نالایقی، راه افتاده، امّا هرچه زمان پیش آمده، بیشتر گرفتار باتلاق های خطرناک ظلم و ستم و بی عدالتی و جهالت و ترور و وحشت و... شده است. و جز افقی تاریک و وحشتناک نمی بیند، و سر از وادی حیرت و مکتب های نیهیلیستی و پوچ انگاری درآورده است. و چه مناسب، یکی از نام هائی را که در روایات اسلامی بر عصر غیبت نهاده اند عصر حیرت و سرگردانی است.!!!

 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
mobahele

مباهله بزرگ ترین سند عظمت اهل بیت (ع) ورسوائی دشمنان آن ها است. قاضی نور الله شوشتری در کتاب احقاق الحق جلد سوّم صفحه ی 46. از شصت نفر از دانشمندان اهل تسنّن نقل می کند که: « مفسّران دراین مسئله اتفاق نظر دارند که (ابنائنا) درآیه ی فوق اشاره به حسن وحسین(ع) و(نسائنا) اشاره به فاطمه (س) و (انفسنا) اشاره به علی (ع) است »

 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
ghadir khomسلام برغدیر خُم، برکه ی جوشان ولایت، و درود خداوند و فرشتگان و همه ی انبیا و اولیا بر صاحب غدیر (امام علی بن ابیطالب ع). و سلام و تحیّت به پیشگاه آخرین سفیر الهی، سلاله ی پاک امام المتّقین، و باقی مانده ی خلف سلف، احیاگر غدیر، و آرمان و آرزوی همه ی انبیا و اولیای الهی، امام حجّة بن الحسن العسکری (ع) ارواحنا له الفدا.                                                                                                                                                                
 
                                  
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
hajjحجّ در معارف اهل بیت (ع) بزرگ ترین و برترین همایش جهانی توحید، عدالت، ولایت، اخلاق و تربیت انسانی، عصمت و پاکی، وصدق و امانت، وحدت و معرفت، عبودیّت و آزادگی، تحت زعامت وامارت امیر الحاج، امام زمان(ع) است. که امروز، به شدّت، نیاز بشریّت تشنه و سرگردان در برهوت مخوف زندگی متمدّن امروزی است.                                      

امتیاز کاربران

ستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعالستاره فعال
akhlaghمسئولیّت پذیری واحساس تکلیف برعکس آن چیزی است که عدّه ای مطرح می کنند که از معایب دین آن است که تکلیف مدار است، واز محاسن نظام های دمکراسی این است که آن ها حق مدارند. مگر درجائی حقّی وجود دارد که در برابر آن مسئولیّت وتکلیفی نباشد؟! اگر حکومتی حقوقی دارد مردم تکلیف ومسئولیتی دارند. و اگر مردم حقوقی دارند حکومت ها مسئولند و... حق و مسئولیّت همیشه در کنار همند. واگر انسان ها خودرا مسئول اخلاقی می دانند، خدا وجامعه وطبیعت را ذیحق می پندارند.                                            
ستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعالستاره غیر فعال
hadafe afarinesh

از جمله دغدغه های فکری انسان ها درطول تاریخ، پرسش از چرائی آفرینش، وهدف نهائی از خلقت او است. این پرسش، ریشه ای ترین علامت سؤال بشر است. زیرا با یافتن پاسخ آن، همه ی حرکات و سکنات، و آمدن ها و رفتن ها، صلح ها و جنگ ها ومرگ ها و زندگی ها و... معنای منطقی پیدا می کند. و با نداشتن و یا نیافتن پاسخ آن، تمام زندگی عبث و پوچ و بی معنا خواهد بود.